วัตถุประสงค์


วารสารศิลปกรรมบูรพา มัวัตถุประสงค์ เพืื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ในทุกสาขาและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดการพิพิธภัณฑ์ และมนุษย์ศาสตร์ ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานแปลเชิงวิชาการ และผลงานรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th