ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์
นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วรชุน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2550
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข
ภาควิชาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดพิบาล
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สาขาวิชาเซรามิกซ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
ภาควิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณาธิการที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ


อาจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ สุวรรณนิภา
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.มนัส แก้วบูชา
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ ดร. ปรารถนา แซ่อึ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองการจัดการฝ่ายประสานงาน


คุณวีณา ศรีสวัสดิ์
คุณนิกร กาเจริญ
คุณจุลเดช ธรรมวงษ์
คุณวิมลรัตน์ อึ้งสกุล

เจ้าของ : สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
เว็ปต์ไซต์ : http://journal.fineartbuu.org/
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th